Mia Kirshner, author portrait
© Mike Bender

Mia Kirshner